0962334255

Đồng hồ đo nhiệt độ 350oC, 500oC chân sau DAEWON Hàn Quốc