0962334255

Đồng hồ đo áp suất dầu 600 bar (kg/cm2)